petak, 29. travnja 2016.

Učinkovitost upravljanja i raspolaganja nekretninama grada Visa


Državni ured za reviziju izradio je izvješće o upravljanju i raspolaganju nekretninama na području Splitsko-dalmatinske županije, te donosim sažetak koji se odnosi na grad Vis.
Vrijednost ukupne imovine grada Visa na 31.12.2014. godine iznosila je 73.051.623 kuna i bila je 11,7% veća u odnosu na početak godine. Ostvareni su prihodi od imovine u iznosu od 4.229.134 kuna.
Na koncu 2014. godine grad Vis je imao 54 poslovnih prostora, ukupne površine 17261 m2 i 12 stanova, ukupne površine 489 m2. Grad nije imao podatke o ukupnoj površini zemljišta, te se konstatira da grad Vis nema cjelovite podatke o svojoj imovini. Grad nema podatke o izgrađenosti građevinskog zemljišta (kolika je površina izgrađenog i neizgrađenog zemljišta) te o namjeni neizgrađenog građevinskog zemljišta.
Grad Vis je koncem 2014. godne vodio 36 postupka za povrat imovine nekadašnjim vlasnicima. Također, podnio je zahtjeve za uknjižbu prava vlasništva za 89 od ukupno 152 čestice zemlje (za koje se vode sporovi) površine 926 000 m2.
Državni ured predlaže poduzimanje aktivnosti za utvrđivanje stvarnog stanja imovine kojom grad raspolaže, izraditi registar imovine i da se donese strategija upravljanja imovinom kojom se definiraju srednjoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovine, te donošenje godišnjih planova koji sadrže kratkoročne ciljeve upravljanja gradskom imovinom.

Nema komentara:

Objavi komentar