četvrtak, 19. prosinca 2013.

Viški laburisti predlažu više standarde planiranja Prostornog plana uređenja Grada Visa

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Vis
Vis, 17. prosinca 2013.godine

Predsjednik Gradskog vijeća g. Stipe Vojković
Gradonačelnik Grada Visa g. Ivo Radica
Gradskim vijećnicima Grada Visa

Poštovani,

poznato vam je da su vijećnici Skupštine Splitsko-dalmatinske županije, uz samo jedan suzdržani glas, donijeli Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.
Odredbe Plana koje se odnose na područje grada Visa u velikom su dijelu suprotne javnom interesu građana Visa, suprotne zaključcima ovog i prethodnog Gradskog vijeća, te gradonačelnika.
Planom se širom otvaraju vrata „apartmanizaciji i betonizaciji“  područja grada Visa.
Naime, u situaciji kada se oko 75 posto viškog turizma temelji na apartmanskom smještaju Planom se otvara mogućnost izgradnje 1400 novih postelja u turističkim naseljima (dopuštena izgradnja do 70 posto vila) i to:
-          Zaglav...............max 500 postelja
-          Punta biskupa....max 300 postelja
-          Samogor.............max 600 postelja
Osim turističkih naselja dopušta se i izgradnja hotela (najmanje 70 posto moraju biti hotelske smještajne jedinice) i to:
-          Rukavac-Srebrna(?) ...........max 500 postelja
-          Parja.....................................max 150 postelja.
Ukupno postoji mogućnost izgradnje novih 2050 smještajnih jedinica. Ako se ima u vidu da je u tijeku prodaja gradskog zemljišta u Rukavcu uglavnom radi izgradnje vikendica razvidno je da se predviđa nezapamćena preizgrađenost.
Gradsko vijeće u prethodnom sazivu je sve što je bilo napisano u Županijskom planu preslikalo u Prostorni plan uređenja grada Visa, iako to nije moralo.
Članak 60. stavak 1. Zakona o prostornom planiranju i građenju propisuje da prostorni planovi užeg područja moraju biti u skladu s planovima šireg prostora. To znači da, ako je Županijskim planom predviđena izgradnja turističkog naselja, tada se i gradskim planom mora predvidjeti njegova izgradnja, a ne hotela (koji lokalnoj zajednici donosi nekoliko puta veći prihod od apartmanskog).
Međutim, stavak 4. istog članka propisuje: „Dokumentom prostornog uređenja užega područja mogu se propisati stroži kvantitativni i kvalitativni uvjeti i mjere za provedbu zahvata u prostoru, odnosno viši prostorni standardi od onih propisanih dokumentom prostornog uređenja širega područja, te se ne moraju planirati sve namjene prostora određene dokumentom prostornog uređenja širega područja kao mogućnost. To znači da se gradskim planom može povećati npr. zelena površina i smanjiti maksimalni broj smještajnih jedinica.
Imajući u vidu da će Gradsko vijeće Grada Visa donijeti Odluku o pristupanju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Visa predlažemo:
-          da se već u Odluci propiše obveza projektiranja viših prostornih standarda od onih iz Županijskog plana,
-          da se provede široka stručna i javna rasprava o prostornim standardima na tim područjima i temeljem toga da projektni zadatak izrađivačima prostornog plana.


Hrvatski laburisti – Stranka rada, zastupnici u Saboru, postavili su u ime viških Laburista pitanje ministru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja može li se gradskim planom smanjiti broj smještanih jedinica predviđen u Županijskom planu. U odgovoru od 1. kolovoza 2012. godine stoji: „Detaljnim planiranjem tijekom izrade prostornog plana uređenja grada/općine ne može se mijenjati položaj i namjena turističke zone, ali se može smanjiti maksimalni smještajni kapacitet i površina te zone.“

S poštovanjem.

Na znanje:               
građani grada Visa                                                           predsjednik Ogranka

                                                                                             Željko Vojković


Nema komentara:

Objavi komentar